New York Historical Society, PBDW architects, Tiffany.